Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

Idea CCMP

     Rozwijający się dynamicznie globalny ruch turystyczny stwarza zwiększone ryzyko zagrożenia kosmopolitycznymi, epidemicznymi i endemicznymi chorobami transmisyjnymi. Oprócz ekspozycji na patogeny swoiste, osoby podróżujące są narażone na urazy, zatrucia, działanie czynników klimatycznych, specyficzne zagrożenia związane np. Z nurkowaniem, wędrówkami wysokogórskimi, długotrwałymi podróżami lotniczymi z możliwością pogorszenia ogólnego stanu zdrowia lub zaostrzenia istniejących chorób przewlekłych.

 

Idea Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży powstała dzięki wspólnej incjatywie Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalne i Podróży, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowej Izby Turystyki i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem podstawowym przyświecającym idei certyfikacji jest zmniejszenie liczby niebezpiecznych dla zdrowia i życia groźnych zdarzeń chorobowych w czasie podróży i pobytu w różnych strefach klimatycznych poprzez promocję bezpiecznych zachowań prozdrowotnych.

 

Pierwsze warsztaty z medycyny podróży zgromadziły ponad 50 lekarzy zainteresowanych rozwijaniem działań promocyjnych. Odbyły się podczas I Międzynarodowego Kongresu Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej w czerwcu 2009 roku w Gdyni. W okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku PTMMTiP i GIS przeprowadziły I cykl trzech dwudniowych sympozjów naukowo-szkoleniowych zakończony testowym egzaminem sprawdzającym stan wiedzy z zakresu medycyny podróży oraz wydaniem indywidualnych świadectw uczestnictwa i certyfikatów dla aplikujących centrów medycyny podróży po spełnieniu szczególnych warunków techniczno-organizacyjnych.

 

W latach 2009-2015 zoorganizowano V cyklów sympozjów w których uczestniczyło ponad 400 lekarzy, a certyfikację uzyskało ponad 150 ośrodków zrzeszonych w ramach Krajowej Sieci Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży.

Cele szczegółowe Krajowej Sieci CCMP obejmują prowadzenie szkoleń doskonalących personelu medycznego i personelu biur podróży z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób, urazów i niepożądanych zdarzeń w podróży oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej o zagrożeniach w podróży dla społeczeństwa poprzez internet, poradniki, akcje organizowane wspólnie ze Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, środkami masowego przekazu itp.

Certyfikaty przyznawane są czasowo na okres pięciu lat pod warunkiem spełnienia aktywnych wymogów dotyczących poradnictwa oraz prowadzenia szczepień ochronnych, profilaktyki przeciwmalarycznej, pomocy w kompletowaniu apteczki podróżnej i pozostałych medycznych działań prewencyjnych. Ośrodki zrzeszone w Krajowej Sieci CCMP są zobowiązane do przesyłania corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności do Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

 

W roku 2012 w czerwcu odbył się II Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży na którym spotkały szię różne środowiska zajmujące się medycyną podróży z całego śiwata. Uczestnicy mogli zapoznać się z trendami i nowościami  medycynie podróży oraz nawiązać osobite kontakty z lekazami z egzotycznych stron świata.

 

Rok 2014 to  I Zjazd Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, na którym poruszano tematy związane z nowościami w podróżach, sprawozdanie z działaności wybranych Centrów oraz  wyminę doświadczeń jak i odpowiedzi na trudne pytania w ramach panelu ekspertów.

W listopadzie odbyło się pierwsze symposjum związane z poglębieniem wiedzy z zakresu przygotowania i niespodzianek dla podróżnych o tematyce wysokogórskiej i nurkowej. Uczestnicy w ramach sympozjum mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić ośrodek medycyny hiperbarycznej i zapoznać się szczegółowo z działaniem komór hiperbarycznych i ich zastosowaniem w szeroko pojętej medycynie.

 

W chwili obecnej przygotowywane są kolejne sympozja mające na celu usystematyowanie posiadanej wiedzy oraz zapoznanie z wybranymi trendami w podróży.

  Rok 2015 był poświęcony przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia odbywającego się w cyklu co trzy lata czyli III Międzynarodowemu Kongresowi Naukowemu Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży, który odbył się w dniach 20-24 maja 2015 roku na pokładzie promu DFDS SEAWAYS na trasie Kopenhaga-Oslo-Kopenhaga - medycyna podróży w podróży.

Hasłem przewodnim spotkania była tematyka ochrony zdrowia na morzu i w podróży, III Kongres zgromadził ekspertów z zakresu medycyny i dzidzin pokrewnych, którzy debatowali i wskazywali rozwiązania problemów związanych z globalnymi wyzwaniami w zakresie zdrowiaosób podróżujących i pracujących na morzu.

Sesje plenarne i tematyczne dotyczyły medycyny morskiej, tropikalnej, hiperbarycznej i podróży, prezenterzy zgromadzeni na Kongresie reprezentowali wiele światowych ośrodków medycznych i naukowych. Przedstawione zagadnienia i omawiana tematyka wbudzała duże zainteresowanie wśród blisko 150 uczestników zgromadzonych na sali wykładowej.

Do uczestnków Kongresu przekazuję serdeczne podziękowania za udział oraz
Do zobaczenia za trzy lata!!!

Choć zapewne z wielo osobami spotkamy się jeszcze w miedzyczasie na różnego rodzaju organizowanych przez nas szkoleniach specjalizacyjnych...