Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

VIII Konferencja Medycyna Podróży 27-29 sierpnia 2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
MEDYCYNA PODRÓŻY
NOWOŚCI - WYZWANIA - KONTROWERSJE
27-29 sierpnia 2020, Gdynia 
NOWA DATA KONFERENCJI

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych medycyną podróży, nowościami w profilaktyce przedswyjazdowej, uszczegółowieniem informacji o pojawiającycj się epidemiach oraz spotkaniem z "praktykiem-podróżnikiem". Na konferencji w ramach poszczególnych sesji omawiane będą zagadnienia związane z profilaktyką przedwyjazdową przed podróżami w różne rejony świata zarówno te bliskie jak i dalekie, zagrożenia związane z różnymi aktywnościami w ramach spędzania wypoczynku.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami profilaktyki medycyny podróży wraz z szerokim omawianiem tematów wzbudzających kontrowersje i niejasności.

Konferencja odbywa się pod Patronatem:
POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
I
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO 


Konferencja będzie się odbywać w sali konferencyjnej Hotelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2 w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku.

Ilość miejsc: 200Zarys programowy
 
27.08.2020 Czwartek
 
15.00 - 16.00 Rejestracja uczestników
 
16.00 - 16.10 Przywitanie uczestników

16.10 - 17.00 Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie w świetle aktualnych zagrożeń.

17.00 - 17.20 Systemy interaktywne szybkiego ostrzegania o zagrożeniach epidemiologicznych. 

17.20 - 17.40 Przerwa kawowa

17.40 - 18:20 Właściwe zachowanie w przypadku zamachów terrorystycznych.
 
18.30              Kolacja
 
28.08.2020 Piątek
 
 9.00 - 9.45 Podróż a szerzenie się patogenów wieloopornych
 

 9.40 -10.20 Bezpieczne zasady nurkowania z dzieckiem

 
10.20 -10.40 Przerwa kawowa
 

10.40 - 11.10 Osoby przewlekle chore nurkują

11.10 - 11.40 Czy zagrożenie zachorowania na Dengę jest większe niż na malarię w podróży do stref tropikalnych?

11.40 - 12.10 Zanieczyszczenie powietrza w jaki sposób wpływa na podróżujących

12.10 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 13.00 Pogorszenie na świecie sytuacji epidemiologicznej wścieklizny

13.00 - 13.30 Przygotowanie polskich kibiców na wyjazd na olimpiadę w Japonii

13.30 - 14.15 Szczepienia podróżujących w trudnych sytuacjach zdrowotnych ( HIV, choroby onkologiczne) 

14.15 - 15.00 Lunch

15.00 - 15.20 Przygotowanie do wypraw rowerowych

15.20 - 16.00 Skóra w podróży w odmienne strefy klimatyczne - jak chronić.
 
16.00 - 17.00 Szczepienia z punktu widzenia immunologa
 
29.08.2020 Sobota

9.00 - 9.45 Nowości w profilaktyce malarii

9.45 - 10.30 Interakcje lekowe w podróży ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwmalarycznych

10.30 -10.50 Przerwa kawowa

10.50 - 11.30 Gruźlica - zagrożenie dla podróżujących
Opłaty za udział w Konferencji:
Płatność do 30 listopada 2019r. - 595 zł + VAT
 
Płatność od 01 grudnia 2019 do 29 lutego 2020 r. - 660 zł + VAT
 
Płatność od 01 marca 2020 r. - 760 zł + VAT
 
Opłaty za udział w konferencji należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp z o.o.
nr rachunku bankowego:  61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować w Biurze Organizacyjnym MCC Consulting Sp. z o.o.
na preferencyjnych warunkach cenowych do 12 sierpnia 2020r. 

Cennik
Pokoje typu standard:
Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - 295 zł/doba
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - 335 zł/doba
Pokój trzyosobowy ( ze śniadaniem) - 435 zł/doba
 
Pokoje typu bussines:
 
Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - 375 zł/doba
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - 415 zł/doba
 
Apartament ( ze śniadaniem) - 520 zł/doba

Apartemnet Kapitański z widokiem na morze (ze śniadaniem) 550 zł/doba

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
Płatności za rezerwacje hotelowe należy dokonać na konto: MCC Consulting Sp zo.o. 
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto bankowe Biura Organizacyjnego

MCC Consulting Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów, ul. Jeżynowa 7

Nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

W tytule przelewy proszę podać „imię i nazwisko“ za kogo jest dokonywana płatność.

 

Płatności należy dokonywać po wcześniejszej rejestracji udziału w Konferencji.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Konferencji pod adresem e-mail:

office@mcc.org.pl lub numerem telefonu 46 856 30 13.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!!

Regulamin Konferencji

Regulamin rejestracji uczestników na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa MEDYCYNA PODRÓŻY 2020, która odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..

§1. Postanowienia ogólne

1.1. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MEDYCYNA PODRÓŻY 2020, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku w Gdyni,

1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl

§2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 16 lutego 2020 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział

c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 16 lutego 2020 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl