Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

X Kurs Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży 2021

X Kurs CERTYFIKOWANYCH CENTRÓW MEDYCYNY PODRÓŻY
edycja 2021W 2021 roku zostanie uruchomiona kolejna jubileuszowa już X edycja Kursu CERTYFIKOWANYCH CENTRÓW MEDYCYNY PODRÓŻY dla lekarzy.

Kurs ma na celu pozyskanie, usystematyzowanie i poszerzenie już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

Podczas Kursu zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień ochronnych zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania do wyjazdów pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe oraz wiele innych tematów związanych z profilaktyką przedwyjazdową.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postacji prelekcji/wykładów i prezentacji oraz możliwość konsultacji bezpośredniej z prelegentami.

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnicy, którzy na własnym przykładzie doświadczyli chorób tropikalnych i spotlaki się z nimi oko w oko.

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę.

Kurs będzie się odbywał w Gańsku.


Rejestracja:

O uczestnictwie w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.
Opłata wpisowa gwarantująca miejsce na Kursie jest opłatą bezzwrotną.

Pełen koszt Kursu wynosi 4 400 zł. (nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu).

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego.
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

link do rejestracji        REJESTRACJA
Regulamin Kursu

Regulamin rejestracji uczestników na X Cykl Kursu w Ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży, który odbędzie się jesienią 2021 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. X Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się jesienią 2021 roku w.

1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką Kursu.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl

 

§2. Uczestnictwo w Kursie

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.

2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu.

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.

2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

2.11. Kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się ostatniego dnia Kursu.

2.11.1. W przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu końcowego, przysługuje mu dodatkowy termin w dniu 12 maja 2022 roku w Gdyni.

 

§3. Rezygnacja z udziału w Kursie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie opłata wpisowa oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.

 

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

16 września 2020 r.