CCMP

Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży

Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży

Certyfikowane Centra Medycyny Podróży

Rusza kolejna edycja kursu szkoleniowego dla PLACÓWEK MEDYCZNYCH aplikujących o miano Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, pod Patronatem: Głównego Inspektora Sanitarnego. W tej edycji bierze udział grono lekarzy z całego kraju, z których część otworzy swoje własne placówki medycyny podróży świadcząc porady z zakresu profilaktyki przedwyjazdowej dla turystów wybierających kierunki egzotyczne.

Placówka medyczna, która chce otrzymać miano CCMP i przyjmować pacjentów- podróżników musi spełnić szereg wymogów. Jeśli ich dopełni, otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez 5 lat, co obliguje placówki do ciągłego aktualizowania wiedzy i kompetencji. Aktualnie mamy w naszym kraju około 150 specjalistycznych placówek medycyny podróży i cały czas tworzą się nowe miejsc

Gdzie szukać placówek medycyny podróży?

Dużym ułatwieniem w znalezieniu najbliższych placówek medycyny podróży jest Lokalizator placówek, dzięki któremu można wyszukiwać je, wedle wskazanego województwa. 

Kiedy zgłosić się po poradę medyczną przed podróżą?

Na wizytę w poradni medycyny podróży najlepiej zgłosić się w terminie około 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Taki okres pozwala na zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz wygodne dla turysty przeprowadzenie szczepień.

Jakie informacje należy przekazać lekarzowi medycyny podróży?

Aby konsultacja była jak najbardziej wartościowa i konkretna (ustalenie optymalnego zakresu szczepień, innych środków profilaktyki) należy przekazać lekarzowi medycyny podróży następujące informacje:

  • trasa naszej podróży,
  • termin i charakter wyjazdu,
  • informacje o ostatnio przebytych i przewlekłych chorobach,
  • lista przyjmowanych na stałe leków,
  • informacje o uczuleniach na leki lub inne substancje,
  • dokumentacja przebytych wcześniej szczepień ochronnych.

 

Czasem do ustalenia wskazań lekarskich potrzebny jest dokładny program wycieczki, a nie tylko lista odwiedzanych krajów. Najlepiej więc dostarczyć na konsultację plan podróży z jego szczegółową trasą. Warto też przygotować inne, ważne informacje o swoim zdrowiu np. informację o obecnej lub planowanej ciąży.

Na czym będzie polegała konsultacja z lekarzem medycyny podróży?

Podczas konsultacji lekarz medycyny podróży wykona szereg czynności:

Formularz kwalifikacyjny – zgłoszeniowy
CERTYFIKOWANIE CENTRUM MEDYCYNY PODRÓŻY
 
Nazwa placówki: ….……………………………………………………………………………………
Adres………………………………………… Kod………………Miasto………………………….……
Telefony……………………………………………………………………….…………………………
e-mail………………………………………… www: ..……………………………………..
Godziny funkcjonowania placówki………………………………………………………………………
 
Personel:
Lekarze odpowiedzialni za kwalifikacje do szczepień:
1. …………………………………………………………specjalizacja…………………………….…
2. …………………………………………………………specjalizacja………………………………
Pielęgniarki odpowiedzialne za realizację szczepień:
1. ……………………………………………………………………………………………….…….
2. …………………………………………………………………………………………….….……
3. ……………………………………………………………………………………………..………
Lekarze odpowiedzialni za profilaktykę przeciwmalaryczną:
1. …………………………………………………specjalizacja…………………………………….…
2. …………………………………………………specjalizacja………………………………………
Lekarze odpowiedzialni za profilaktykę ogólną i przeciwbiegunkową:
1. …………………………………………………specjalizacja…………………………………….…
2. …………………………………………………specjalizacja………………………………………
 
Rodzaj usług świadczonych przez placówkę (zaznacz właściwe):
1. Szczepienia ochronne (proszę podać średnią miesięczną ilość wykonywanych szczepień):
a. WZW A  (………)
c. dur brzuszny  (………)
e. poliomyelitis (………)
g. błonica, tężec  (………)
i. cholera  (………)
k. gruźlica (………) b. WZW B  (………)
d. żółta gorączka  (………)
f. meningokoki    (………)
h. odkleszczowe zapalenie mózgu  (………)
j. wścieklizna (profilaktyka)    (………)
l. inne ………………………….………………….…
 
2. Profilaktyka przeciwmalaryczna: informacja i ordynowanie leków:
 a. tak  b. nie
 
3. Profilaktyka ogólna i przeciwbiegunkowa: informacja i prowadzenie:
 a. tak  b. nie
 
 
4. Inny zakres profilaktyki przedwyjazdowej (jaki):
……………………………………………………………………………………………
a. tak  b. nie
 
5. Dostępność materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej w podróży
(tak, nie, podaj jakie ………………………………………………………………………)
 
6. Zaznacz możliwość skorzystania na terenie placówki z konsultacji specjalistycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w podróży dla osób przewlekle chorych, np.:
 a. diabetolog,                    b. kardiolog,                   c. pulmonolog,                    d. ginekolog,
 e. inne specjalności ………………………………………………………………………
 
7. Czy placówka prowadzi promocję usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej w podróży (zaznacz):
 a. tablice informacyjne, b. banery reklamowe, c. reklamy prasowe, d. współpraca z biurami podróży,
 e. inne ……………………………………………………………………………………
 
8. Potrzeby placówki:
 – szkolenia w zakresie:
  a. szczepień,
  b. profilaktyki przeciwmalarycznej,
  c. profilaktyki przeciwbiegunkowej,
  d. ABC zdrowia w podróży,
  e. oceny ryzyka zdrowotnego w podróży osób przewlekle chorych,
  f. profilaktyki choroby wysokościowej,
  g. aspektów prawnych,
  h. inne……………………………………………………………………………………
– rozszerzenie zakresu usług o szczepienie przeciw żółtej gorączce
– udział w konferencjach naukowych,
– dostęp do materiałów informacyjnych,
– dostęp do konsultacji specjalistycznej,
– wsparcie dla działań promocyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w podróży.
 
UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 
Podpis, imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz stanowisko osoby wypełniającej formularz
 
 
 
 
 
 
Warunki techniczne certyfikacji Centrum Medycyny Podróży:
1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Udokumentowanie dotychczasowych doświadczeń w realizacji profilaktyki chorób zakaźnych i inwazyjnych (pisemne oświadczenie kierownika placówki).
3. Dostarczenie kopii dokumentów specjalizacyjnych i ewentualnych szkoleń personelu.
4. Przedstawienie potwierdzonej przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego dokumentacji placówki. (poświadczające m.in. istnienie prawidłowego punktu szczepień)
5. Podanie pełnych informacji o zakresie i czasie realizacji usług (dni i godziny funkcjonowania Centrum Medycznego).
6. Raportowanie realizacji szczepień oraz działań z zakresu profilaktyki przeciwmalarycznej i przeciwbiegunkowej. 
Formularz wraz z pozostałymi kopiami dokumentów prosimy przesłać na adres : 
 
MCC Consulting Sp. z o.o.; ul. Jeżynowa 7; 96-300 Żyrardów
fax.: 46 856 30 13
e-mail: office@mcc.org.pl lub biuro@mcc.org.pl
z dopiskiem „Certyfikacja”