CCMP

Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży

Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży

IX MEDYCYNA PODRÓŻY 06-08 MAJA 2021

NOWOŚCI - WYZWANIA - KONTROWERSJE

IX MEDYCYNA PODRÓŻY

06-08 maja 2021, Gdynia

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych medycyną podróży, nowościami w profilaktyce przedswyjazdowej, uszczegółowieniem informacji o pojawiającycj się epidemiach oraz spotkaniem z „praktykiem-podróżnikiem”. Na konferencji w ramach poszczególnych sesji omawiane będą zagadnienia związane z profilaktyką przedwyjazdową przed podróżami w różne rejony świata zarówno te bliskie jak i dalekie, zagrożenia związane z różnymi aktywnościami w ramach spędzania wypoczynku.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami profilaktyki medycyny podróży wraz z szerokim omawianiem tematów wzbudzających kontrowersje i niejasności.

Konferencja odbywa się pod Patronatem:

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO

Konferencja będzie się odbywać w sali konferencyjnej Hotelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2 w dniach 06-08 maja 2021 roku.

Opłaty za udział w Konferencji:

Koszt udziału w wersji tradycyjnej-stacjonarnej

Płatność do 30 listopada 2020 r. - 550 zł + VAT
Płatność od 01 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. - 600 zł + VAT
Płatność od 01 marca 2021 r. - 680 zł + VAT

Koszt udziału w wersji online.

Płatność do 30 listopada 2020 - 560 zł +VAT
Płatność od 01 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 - 620 zł +VAT
Płatność od 01 marca 2021 - 695 zł +VAT

Udział w kolacji koleżeńskiej - 180 zł

Opłaty za udział w konferencji należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp z o.o.
nr rachunku bankowego:  61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Nocleg w Hotelu Nadmorskim można zarezerwować w Biurze Organizacyjnym MCC Consulting Sp. z o.o.
na preferencyjnych warunkach cenowych do dnia 31 marca 2021 r. 

Pokoje typu standard:

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - 315 zł/doba
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - 355 zł/doba
Pokój trzyosobowy ( ze śniadaniem) - 460 zł/doba

Pokoje typu bussines:

Pokój jednoosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) - 395 zł/doba
Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - 385 zł/doba
Pokój dwuosobowy z widokiem na morze (ze śniadaniem) 440 zł/doba
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - 430 zł/doba

Apartament ( ze śniadaniem) - 520 zł/doba

Apartemnet Kapitański z widokiem na morze (ze śniadaniem) 560 zł/doba

Rezerwacji noclegu można dokonać po rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Płatności za rezerwacje hotelowe należy dokonać na konto: MCC Consulting Sp zo.o.  Wszystkie opłaty należy wnosić na konto bankowe Biura Organizacyjnego
MCC Consulting Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów, ul. Jeżynowa 7
Nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840
W tytule przelewy proszę podać „imię i nazwisko“ za kogo jest dokonywana płatność.
Płatności należy dokonywać po wcześniejszej rejestracji udziału w Konferencji.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Konferencji pod adresem e-mail: office@mcc.org.pl lub numerem telefonu 46 856 30 13.
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!!
Regulamin Konferencji

Regulamin rejestracji uczestników na IX MEDYCYNA PODRÓŻY 2020, która odbędzie się w dniach 06-08 maja 2021 roku organizowanej przez MCC Consulting Sp. z o.o..

§1. Postanowienia ogólne

1.1. IX MEDYCYNA PODRÓŻY 2021, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 06-08 maja 2021 roku w Gdyni,

1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl

§2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 listopada 2020 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 28 lutego 2021 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział

c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 28 lutego 2021 roku, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl

16 września 2020 roku.